БАГШИД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТЫН МОДУЛЬ


Хүний эрхийн боловсрол хичээлийн хүрээнд багш, асран хамгаалагч, олон нийтэд хүүхдийн эрхийн тулгамдсан асуудлууд, ялгаварлан гадуурхалт, жендерийн тэгш байдал, эрсдэлт нөхцлийг ялган таних, хүүхдэд эрхээ мэдэх, хамгаалахад нь туслан дэмжих, хүний эрхийн соёлыг төлөвшүүлэхэд энэхүү сургалтын зорилго оршино.