ҮЕ ТЭНГИЙН СУРГАГЧИЙН СУРГАЛТЫН МОДУЛЬ


Суралцагчдад хүний эрх, хүүхдийн эрхийн талаарх үндсэн ойлголт, бусдын эрхийг хүндэтгэх хандлага төлөвшүүлэхэд оршино.