Сургагч багшид зориулсан сургалтын модуль


Тогтвортой хөгжлийн боловсрол (ТХБ)-оор дамжуулан Монгол Улсын иргэдэд уур амьсгалын өөрчлөлтийн боловсрол олгож, байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн хариуцлагатай, тэгш хүртээмжтэй, тогтвортой ирээдүйг бий болгоход дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.