Сургагч багшид зориулсан сургалтын модуль


Хүн бүрт өөрийн амьдарч байгаа хүрээлэн буй орчныхоо байгалийн унаган төрхийг алдагдуулахгүй байх мэдлэг, байгалийн нөөцийг тогтвортой ашиглаж, хамгаалах чадвар, байгалиа хайрлан хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх хандлагыг төлөвшүүлэхэд оршино.