Бидний хэрэгцээ ба байгалийн нөөц


Хүүхэд залуучууд орон нутгийнхаа болон дэлхий дээрх амьд биеийн харилцан хамаарал, зүй тогтлын талаарх мэдлэг эзэмших, хүмүүс байгалиас салангид бус харин байгалийн нэг хэсэг нь болохыг ухамсарлан ойлгоход оршино.