Экологийн ул мөрийг тооцоолох


Хүмүүс байгалиас салангид бус харин байгалийн нэг хэсэг нь болохыг ухаарах, хайрлан хамгаалах, илүү амгалан тогтвортой ертөнцийн төлөө орон нутаг, үндэстэн, дэлхийн түвшинд идэвхтэй, оролцоотой, хариуцлагатай үйлдэл хийдэг иргэн болгон төлөвшихөд оршино.