Нэмэлтээр үзэх материал


 1.     Экологийн ул мөр

    www.footprintcalculator.org
    https://www.facebook.com/watch/?v=701936107044311
    https://www.facebook.com/watch/?v=1936564329999418

 1.     Eastern Timber Wolf Hunting

    Чонын идэш тэжээлийн хэлхээ 
    https://theeasternwolf.weebly.com/diet-and-food-chain.html

 1.     Монголчуудын байгаль орчноо хамгаалах өв уламжлалаас

    https://www.youtube.com/watch?v=cJuJcaMWjiI

 1.     Байгаль хамгаалал гарц шийдэл

    https://www.youtube.com/watch?v=LMWUEsuAid4&t=2s

 1.     Эрчимжсэн МАА хөгжүүлэх замаар бэлчээрийн даацыг бууруулахад хувь нэмрээ оруулна

    http://mn.ensure.mn/n/284

 1.     Бэлчээрийн даацыг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх шинэлэг механизмыг хэрэгжүүлж эхэллээ

    http://mn.ensure.mn/n/291

 1.     Биологийн олон янз байдал

    https://slideplayer.dk/slide/15762360/
    https://www.youtube.com/watch?v=C1rwYlYBegQ

 1.     Байгаль хамгаалал, тогтвортой хөгжил

    https://www.youtube.com/watch?v=Zrx_UAznPls

 1.     Яагаад бид байгаль, зэрлэг ан амьтдыг хамгаалах ёстой вэ? Д.Өсөхжаргал

    https://www.youtube.com/watch?v=RU9gJogYjKs

 1.     How to Take Care of the Environment - 10 Ways to Take Care of the Environment

    https://www.youtube.com/watch?v=X2YgM1Zw4_E

 1.     Ecosystem & Nature Conservation | How To Save The Planet | The Dr Binocs Show | Peekaboo Kidz

    https://www.youtube.com/watch?v=HoWSO881-Bg