Ном зүй


  1. БШУЯ, АХБ (2021). Багшлахуйн загвар. УБ
  2. О.Амархүү. (2000). “Байгаль орчныг хамгаалах Монгол зан заншил, уламжлал” УБ 
  3. Дэлхийн байгаль хамгаалах сан .(2008). Нэг дэлхий амьдралын хэвшил. УБ
  4. Дэлхийн байгаль хамгаалах сан. (2011). “Орон нутгийн тогвортой хөгжлийн асуудлыг хичээлийн киррикюлимд тусган хэрэгжүүлэх арга зам”УБ.
  5. GIZ. (2022). “Байгаль орчны мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны сургагч багш бэлтгэх сургалтын удирдамж” УБ.
  6. Ж.Санжид. (1988). ”Гаднаас гал гуйдаггүй: Монголчуудын байгаль хамгаалах зан үйлээс“ УБ., 
  7. Ж.Өлзийсайхан, Н.Болдбаатар. (2006). “Экологи, Байгаль хамгаалал” УБ.
  8. Ж.Өлзийсайхан.(2001). “Ардын сурган хүмүүжүүлэх зүйн зарим асуудал” УБ. 
  9. Р.Рэгзэндорж, Р.Ганзориг. (2008 ).“Монгол ёс заншил” УБ.
  10. Үндэсний Статистикийн Хороо (ҮСХ), www.1212.mn