Бидний хэрэгцээ ба байгалийн нөөц


Энэ дэлхийн хүрээлэн буй орчны эзэд болох хүүхэд залуучуудад орон нутгийнхаа болон дэлхий дээрх амьд биеийн харилцан хамаарал, зүй тогтлын талаарх мэдлэг эзэмшүүлэх, хүмүүс байгалиас салангид бус харин байгалийн нэг хэсэг нь болохыг ойлгуулахад оршино.