Цаг агаар, уур амьсгалын ялгаа


Уур амьсгалын өөрчлөлтийн шалтгаан, нөлөө буюу үр дагавар, менежментийн талаар мэдлэг, чадвар эзэмших, өөрчлөлтийг бууруулахад оруулах хувь нэмрээ ухамсарладаг, эерэг хандлагатай, өөрчлөлтөд дасан зохицох чадвар, туршлага бүхий суралцагчийг бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулахад оршино.