Уур амьсгалын өөрчлөлт


Суралцагчдад уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай ойлголтыг гүнзгийрүүлэн эзэмшүүлж, түүний сөрөг үр дагавар, аюулын тухай хэлэлцэх замаар урьдчилан сэргийлэх, сөрөг нөлөөллийг бууруулахад хувь хүн хэрхэн оролцоогоо сайжруулах талаар хандлага төлөвшүүлэх