“Орон нутгийн брэнд, эрүүл эко удаа хийх” төсөл хэрэгжүүлж, экологийн ул мөрийг багасгая


Орон нутгийн байгалийн нөөцийг танин мэдэж, байгальд ээлтэй ногоон технологийг турших, нэвтрүүлэх, хог хаягдлыг дахин боловсруулах ур чадварт суралцах, байгаль хамгаалах уламжлалт арга ухааныг амьдралд нэвтрүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.