СЭДЭВ 1. СОЁЛЫН ОЛОН ЯНЗ БАЙДАЛ


Суралцагчид дэлхийн улс, орон бүр өөр өөрийн ялгаатай хэл, шашин, гэр сууцтай тэдгээр нь нийтлэг шинжийг агуулдаг, ижил үүрэг, зориулалттайг ухаарч, ойлгоно.