СУРГАГЧ БАГШИД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТЫН МОДУЛЬ


ЗОРИЛГО:

Хүний эрх, хүүхдийн эрхийн талаарх ойлголт, үзэл санаа, зарчим, зохицуулалтын механизм, эрхэд суурилсан боловсролын мөн чанар, стратеги болон хүний эрхийн зөрчлийг ялган таньж, хүний эрхэд суурилсан боловсролыг багшлах үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэхэд оршино.