Сургагч багшид зориулсан сургалтын модуль


Монгол Улсад жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах төрийн бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд сургагч багшийн хувь нэмэр, оролцоо, мэдрэмжийг нэмэгдүүлэн “Жендэрийн эрх тэгш байдал”-ын талаар системтэй мэдлэг, ойлголт эзэмшиж, сургалтын хөтөлбөрт тусган хэрэгжүүлэх чадварт суралцахад дэмжлэг үзүүлнэ.

ҮНДСЭН ОЙЛГОЛТУУД Үзэх
МОДУЛИЙН АГУУЛГА, АРГА ЗҮЙ Үзэх
СЭДЭВ 1: ЖЕНДЭРИЙН ҮНДСЭН ОЙЛГОЛТ Үзэх
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 1: Хүйс ба жендэрийн ялгааг тодорхойлох Үзэх
Алхам 1. Хүйс ба жендэрийн ялгааг тодорхойлох Үзэх
СУРГАГЧ БАГШИД ЗОРИУЛСАН ЗӨВЛӨМЖ Үзэх
Алхам 2: Эх сурвалжийг шинжлэх Үзэх
Алхам 3: “Жендэр ба хүйс” бичлэгийг үзэж, ярилцах Үзэх
Алхам 4: Тохиолдол шинжлэх Үзэх
СУРГАГЧ БАГШИД ЗОРИУЛСАН ЗӨВЛӨМЖ Үзэх
Алхам 5: Бүтээл хийх Үзэх
СУРГАГЧ БАГШИД ЗОРИУЛСАН ЗӨВЛӨМЖ Үзэх
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 2: Байгууллагын соёл, жендэрийн мэдрэмжийн асуудлыг тодорхойлох Үзэх
Алхам 1: Судлах асуудлаа тодорхойлох Үзэх
Алхам 2: Асуудал, түүний учир шалтгаан, үр дагаврыг тодорхойлох Үзэх
СУРГАГЧ БАГШИД ЗОРИУЛСАН ЗӨВЛӨМЖ Үзэх
Алхам 3: Асуудалтай холбогдох мэдээлэл цуглуулах Үзэх
УНШИЖ СУДЛАХ МАТЕРИАЛ Үзэх
АГУУЛГА АРГА ЗҮЙГ ТХ-ИЙН ЗОРИЛГУУДТАЙ УЯЛДУУЛАН ХӨГЖҮҮЛЭХ БОЛОМЖ Үзэх