Багшид зориулсан сургалтын модуль


Эрэгтэй, эмэгтэй суралцагчийн бие махбодь, сэтгэл зүй, нийгмийн болон суралцахуйн ялгааг багшлахуйд харгалзах мэдлэг, чадвар эзэмшиж, сургууль, цэцэрлэгийнхээ жендэрийн соёл, мэдрэмжийг үнэлэн багшлахуй, суралцахуйд тусган хэрэгжүүлэх аргачлалд суралцахад энэ модулийн зорилго оршино.