Үе тэнгийн сургагчийн сургалтын модуль


Жендэр, жендэрийн тэгш байдал, жендэрийн ялгаварлан гадуурхлын тухай ухагдахуун, үзэл баримтлалыг ойлгож, бүх хэлбэрийн ялгаварлан гадуурхал, хүчирхийлэл, тэгш бус байдал, жендэрийн тухай уламжлалт үүрэг хариуцлагыг шинжлэн, хэвшмэл ойлголтыг бууруулахад хувь нэмрээ оруулах хандлагыг нэмэгдүүлэхэд оршино.