Сургагч багшид зориулсан сургалтын модуль


Хүн төрөлхтний сайн сайхан байдлыг бие махбод болон сэтгэл хөдлөлийн, оюун санаа болон дотоод ертөнцийн, санхүү мөнгөний болон мэргэжлийн, хүрээлэн буй орчны болон нийгмийн гэсэн олон хэмжээст хүчин зүйлүүдээр дамжуулан мэдлэг ойлголт эзэмшүүлж, эерэг хандлагыг төлөвшүүлэхэд оршино.