Хүрээлэн буй орчин болон нийгмийн сайн сайхан


Хүрээлэн буй орчин болон нийгмийн сайн сайхны талаар мэдлэг ойлголт эзэмшүүлэх, тэдгээрийг хэрхэн олж авах аргын талаар санаа сэдэл төрүүлэх, амьдралд хэрэгжүүлэн, дадал зуршил болгоход нь туслах.