Сурагчийн бие даан суралцах ажлын дэвтэр

БАГА БОЛОВСРОЛ

МАТЕМАТИК

МОНГОЛ ХЭЛ

ХҮН БА ОРЧИН

ХҮН БА БАЙГАЛЬ

СУУРЬ БОЛОВСРОЛ

МОНГОЛ ХЭЛ, УРАН ЗОХИОЛ, ҮНДЭСНИЙ БИЧИГ

МАТЕМАТИК

ФИЗИК

ХИМИ

БИОЛОГИ

ГАЗАР ЗҮЙ

НИЙГЭМ СУДЛАЛ

ТҮҮХ

АНГЛИ ХЭЛ

БҮРЭН ДУНД БОЛОВСРОЛ

МОНГОЛ ХЭЛ, УРАН ЗОХИОЛ, ҮНДЭСНИЙ БИЧИГ

МАТЕМАТИК 

ФИЗИК 

ХИМИ

БИОЛОГИ 

ГАЗАР ЗҮЙ

НИЙГЭМ СУДЛАЛ 

ТҮҮХ 

АНГЛИ ХЭЛ 

БУСАД

ТЭГШ ХАМРУУЛАХ БОЛОВСРОЛ

КАЗАК ХЭЛ

ТУВА ХЭЛ

Тува хэлээр Математик 1-р анги

Тува хэлээр Математик 2-р анги

Казак хэлээр Хүн ба орчин 1-3

Казак хэлээр Хүн ба байгаль 4-5

Сургалтын толь бичиг: Монгол-Тува, Тува-Монгол

Тува хэл (хичээлээс гадуурх гарын сургалтын гарын авлага)