Нүүр

Тогтвортой хөгжлийн боловсрол төсөл

Швейцарийн Хөгжлийн Агентлагийн санхүүжилтээр БОАЖЯ, БСШУCЯ-наас хамтран хэрэгжүүлж буй "Тогтвортой хөгжлийн боловсрол" төслийн захиалгаар "Насан туршийн боловсролын үндэсний төв"-өөс энэхүү сургалтын модулийг боловсруулсан болно. Модуль нь тогтвортой хөгжил, ногоон хөгжил, тогтвортой хөгжлийн боловсролын талаарх мэдээлэл, мэдлэг, үзэл санааг олон нийт, шийдвэр гаргагч, байгаль орчны мэргэжилтэн, сургуулийн өмнөх боловсролын багш, арга зүйчдэд хүргэхэд зориулагдсан.

...

Танилцуулга

Тогтвортой хөгжлийн боловсролын сургалтын хөтөлбөр

Тогтвортой хөгжил, ногоон хөгжил, тогтвортой хөгжлийн боловсрол (ТХ/НХ /ТХБ)-ын асуудлаар дэлхийн хэмжээнд сэтгэж, үзэл санааг ойлгон ухаарч, амьдарч буй орон нутагтаа зохистой үйл ажиллагаа явуулах нь тогтвортой хөгжлийн боловсролын нэг чухал санаа юм.

Төслийн танилцуулга
Дэлгэрэнгүй

...
...

Хэрэгцээ үндэслэл

Өнөөгийн хүн төрөлхтөн урьд өмнө хэзээ ч байгаагүй их “өөрчлөлт”-ийн эрин үед амьдарч байна. Энэ нь зөвхөн байгаль орчинд гарч буй өөрчлөлт төдийгүй мөн нийгмийн хөгжил, эдийн засгийн өсөлт бууралтын тухай хоорондоо нарийн гинжин хэлхээнд орших хүний амьдралын бүх хүрээг хамарч байна.

Хэрэгцээ үндэслэл
Дэлгэрэнгүй

Модулийн зорилго, үр дүн

Зорилго: Орон нутгийн түвшинд ТХ/НХ /ТХБ талаарх мэдлэг, ойлголт, чадвар бүхий сургагч багш бэлтгэх, улмаар насан туршийн боловсролоор дамжуулан бүх нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх, үндэсний чадавхийг дээшлүүлэх.
Үр дүн: ТХБ-ын энэхүү сургалтын модулийг судалснаар сургагч багш нарын ТХ/ НХ /ТХБ боловсролын талаарх мэдлэг ойлголт нэмэгдсэн байна.

Сургалтын зорилго
Дэлгэрэнгүй

...

Сургалтын хөтөлбөрүүд

 • Экологийн ул мөр
  Экологийн ул мөр
  Тогтвортой хөгжлийн боловсрол ба суралцахуй
 • Тогтвортой хөгжил
  Тогтвортой хөгжил
  Тогтвортой хөгжлийн боловсрол ба суралцахуй
 • Ногоон хөгжил
  Ногоон хөгжил
  Тогтвортой хөгжлийн боловсрол ба суралцахуй
 • Тогтвортой хөгжлийн боловсрол ба цогц чадамж
  Тогтвортой хөгжлийн боловсрол ба цогц чадамж
  Тогтвортой хөгжлийн боловсрол ба суралцахуй
 • Тогтвортой хөгжлийн боловсрол ба цогц чадамж
  Уур амьсгалын өөрчлөлт
  Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох нь тогтвортой хөгжлийн боловсрол болох нь
 • Биологийн олон янз байдал
  Биологийн олон янз байдал
  Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах нь тогтвортой хөгжлийн боловсрол болох нь
 • Тогтвортой хөгжил
  Гамшгийн эрсдэл
  Гамшгийн эрсдлийг бууруулах нь тогтвортой хөгжлийн боловсрол болох нь
 • Тогтвортой хөгжил
  Тогтвортой хөгжлийг дэмжсэн хэрэглээ ба үйлдвэрлэл
  Тогтвортой хөгжлийг дэмжсэн хэрэглээ ба үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх нь тогтвортой хөгжлийн боловсрол болох нь

Гарын авлага

Модулийн агуулга Гарын авлага Танилцуулга слайд Видео хичээл Дадлага ажил
1 Модуль 1. ТХБ ба суралцахуй
1.1 Тогтвортой хөгжил, ногоон хөгжил (өчигдөр, өнөөдөр, маргааш)
     1.1.1      Экологийн ул мөр
     1.1.2      Тогтвортой хөгжил
     1.1.3      Ногоон хөгжил
1.2 Тогтвортой хөгжлийн боловсрол ба суралцахуй
     1.2.1      Тогтвортой хөгжлийн боловсрол ба цогц чадамж
     1.2.2      Гадны удирдлагатай суралцахуйгаас өөрийн удирдлагатай суралцахуйд
     1.2.3      Сургалтын оролтод төвлөрсөн хөтөлбөрөөс сургалтын гаралтад төвлөрсөн      хөтөлбөрт
2 Модуль 2. ТХБ ба түүнийг багшлахуй
2.1 Уур амьсгалын өөрчлөлт, дасан зохицохуй
2.2 Биологийн олон янз байдал, түүнийг хамгаалах
2.3 Гамшгийн эрсдэл, түүнийг бууруулах
2.4 Тогтвортой хэрэглээ ба үйлдвэрлэл
Товчилсон үг Тайлбар Товчилсон үг Тайлбар
ААНАБ Аж ахуйн нэгж, албан байгууллага АББ Албан бус боловсрол
БНБ Бүх нийтийн боловсрол БО Байгаль орчин
БОНБНҮ Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ БОНХАЖЯ Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яам
БОЯБ Биологийн олон янз байдал БСШУСЯ Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам
ДЦС Дулааны цахилгаан станц ДЭМБ Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага
МУБИС Монгол улсын боловсролын их сургууль МХГ Мэргэжлийн хяналтын газар
НБ Ногоон бүтээмж НТБ Насан туршийн боловсрол
НҮБ Нэгдсэн үндэстний байгууллага НХ Ногоон хөгжил
ОУХБ Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага ӨУС Өөрийн удирдлагатай суралцахуй
СӨБ Сургуулийн өмнөх боловсрол СЭХ Сэргээгдэх эрчим хүч
ТББ Төрийн бус байгууллага ТЗТБ Төрийн захиргааны төв байгууллага
ТХ Тогтвортой хөгжил ТХБ Тогтвортой хөгжлийн боловсрол
ТХЗ Тогтвортой хөгжлийн зорилт УАӨ Уур амьсгалын өөрчлөлт
УЦС Усан цахилгаан станц ХАА Хөдөө аж ахуй
ХХААЯ Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам ХХДХ Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ
ХХЯ Хүлэмжийн хийн ялгаралт ЭША Эрдэм шинжилгээний ажилтан
ЮНЕСКО Нэгдсэн үндэстний байгууллагын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байгууллага OECD Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллага (The Organisation for Economic Co-operation and Development)

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН МОДУЛЬ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЦАХИМ ХИЧЭЭЛ АШИГЛАХ ГАРЫН АВЛАГА ТАТАХ


Хэрэв видео хичээл таны интернэт хөтөч дээр гарахгүй байвал та доорх 2 програмыг татаж суулган ашиглана уу. Chrome интернэт хөтөч татах

FlashPlayer татах

Хамтран оролцогч талууд


САНХҮҮЖҮҮЛЭГЧ

ГҮЙЦЭТГЭГЧ

Холбоо барих

Тогтвортой хөгжлийн боловсрол II төсөл

 • Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,

 • 8-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө, Багшийн хөгжлийн ордон, 403 тоот

 • +976 70129804

 • info@mnier.mn

 • www.esd.mn